Drukuj tę stronę

 

Ogólne warunki sprzedaży

 

Witryną zarządza spółka ACCOR S.A., publiczna spółka akcyjna zarejestrowana w Rejestrze Handlu i Spółek pod numerem RCS NANTERRE 602 036 444, mająca swoją siedzibę pod adresem 82, rue Henri Farman - 92130 Issy-les-Moulineaux - Francja, o numerze VAT UE FR 93 602 036 444, wpisana do Rejestru Biur Podróży i Innych Biur Turystycznych pod numerem IM091100035. Gwarant: Société Générale, 29 Boulevard Haussmann, 75009 Paris, Francja. Ubezpieczyciel: ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY, Tour Opus, 77 Esplanade du Général de Gaulle, 92081 Paris La Défense, Francja.

(telefon: +33 (0)1 45 38 86 00)

 

1. Wstęp

1. Spółka ACCOR S.A. obsługuje witrynę www.accorhotels.com (zwaną dalej „Witryną”), tj. witrynę rezerwacji hotelowych Grupy Accor.

2. Za pośrednictwem Witryny i Usług mobilnych użytkownicy mogą rezerwować pokoje w hotelach działających pod markami należącymi do Grupy Accor.

3. Pozostałe usługi można zamawiać za pośrednictwem Witryny lub Usług mobilnych u partnerów spółki ACCOR S.A. Rezerwacja zostaje dokonana bezpośrednio pomiędzy klientem a partnerami ACCOR S.A.

4. Klient potwierdza, że otrzymał od spółki ACCOR S.A. wszystkie niezbędne informacje na temat Witryny i Usług mobilnych.

5. Dokonanie rezerwacji za pośrednictwem Witryny lub Usług moblinych jest jednoznaczne z zapoznaniem się oraz pełnym i bezwarunkowym przyjęciem niniejszych ogólnych warunków sprzedaży i warunków sprzedaży dla rezerwowanej ceny.

6. Klient akceptuje niniejsze ogólne warunki sprzedaży oraz warunki sprzedaży dla rezerwowanej ceny, obowiązujące w momencie rezerwacji. Żadna rezerwacja nie jest możliwa bez takiej akceptacji.

7. Klient ma możliwość zapisania i edycji niniejszych ogólnych warunków, korzystając ze standardowych funkcji przeglądarki lub komputera.

8. Witryna i Usługi mobilne zawierają następujące dane:

9. W trakcie procesu rezerwacji na stronie każdego hotelu podawane są główne cechy oferowanego zakwaterowania, ceny i dostępne okresy zakwaterowania.

10. Przed zamówieniem usług klient oświadcza, że dokonuje rezerwacji usług na własne potrzeby.

11. Klientowi jako konsumentowi przysługują określone prawa, których może zostać jednak pozbawiony, gdyby okazało się, iż usługi zostały zarezerwowane do celów związanych z działalnością handlową, przemysłową, rzemieślniczą lub dotyczącą wykonywanego przez niego wolnego zawodu.

12. Wszystkie informacje dostępne w Witrynie i w Usługach mobilnych są podane w języku francuskim oraz w wielu innych językach.

13. Klient oświadcza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych pozwalającą mu zawrzeć umowę zgodnie z niniejszymi ogólnymi warunkami.

Góra strony

2. Definicje

Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie przyjmują następujące znaczenie:

„potwierdzenie odbioru”:
wiadomość e-mail przesłana z Witryny lub za pośrednictwem Usług mobilnych do klienta z podsumowaniem dokonanej przez klienta rezerwacji i potwierdzająca jej otrzymanie przez Witrynę lub Usługi mobilne.
„potwierdzenie rezerwacji”:
wirtualny dokument zawierający podsumowanie usług zarezerwowanych przez klienta przez Internet oraz ewentualnie zawierający numer karty płatniczej klienta do celów dokonania przedpłaty lub rezerwacji gwarantowanej. Akceptacja potwierdzenia rezerwacji przez klienta skutkuje zawarciem umowy przez klienta.
„klient”:
osoba fizyczna dokonująca rezerwacji w celach osobistych lub zawodowych, jednak niezwiązanych z działalnością hotelową.
„konsument”:
dowolna osoba fizyczna dokonująca rezerwacji w celach niezwiązanych z działalnością handlową, przemysłową, rzemieślniczą lub dotyczącą wykonywania wolnego zawodu.
„wiadomość e-mail”:
każda wiadomość w postaci tekstowej, głosowej, dźwiękowej lub graficznej, wysyłana przy użyciu ogólnodostępnej sieci telekomunikacyjnej, przechowywana na serwerze sieci lub urządzeniu końcowym odbiorcy aż do momentu odebrania jej przez klienta.
„wniosek rezerwacyjny”:
wniosek o zarezerwowanie pokoju hotelowego złożony przez klienta za pośrednictwem Usług mobilnych lub Internetu.
„partnerzy”:
dostawcy usług udostępnianych za pośrednictwem Witryny lub Usług mobilnych, a w szczególności biura turystyczne, wypożyczalnie samochodów oraz dostawcy biletów kolejowych i lotniczych.
„rezerwacja przez Internet”:
rezerwacja pokoi hotelowych za pomocą wirtualnego formularza rezerwacji w Witrynie lub w ramach Usług mobilnych.
„usługa”:
rezerwacja pokoi hotelowych, których główne cechy podane są w Witrynie lub w Usługach mobilnych.
„Usługi mobilne”:
wszystkie usługi i protokoły umożliwiające połączenie terminali mobilnych z internetem, a w szczególności umożliwiające uzyskanie informacji i rezerwację usług hotelowych oferowanych przez spółkę ACCOR S.A.
„Witryna”:
usługa elektroniczna udostępniana przez spółkę ACCOR S.A. w Internecie, dostępna pod adresem www.accorhotels.com.

Góra strony

3. Przedmiot

1. Niniejsze ogólne warunki określają prawa i obowiązki stron w zakresie zdalnej rezerwacji usług oferowanych przez spółkę ACCOR S.A. za pośrednictwem Witryny lub Usług mobilnych.

2. Warunki te stosuje się do wszystkich etapów rezerwacji, a także po rezerwacji, między stronami umowy.

3. Klient potwierdza, że zapoznał się i zaakceptował niniejsze ogólne warunki sprzedaży oraz warunki sprzedaży dla rezerwowanej ceny, dostępne w Witrynie i w ramach Usług mobilnych. Niniejsze ogólne warunki obejmują również Kartę Ochrony Danych Osobowych Klientów. Akceptując te warunki, klient wyraźnie akceptuje postanowienia tej Karty.

Góra strony

4. Zakres zastosowania

Niniejsze ogólne warunki sprzedaży mają zastosowanie do wszystkich rezerwacji dokonanych przez Internet, za pośrednictwem Witryny lub Usług mobilnych.

Góra strony

5. Okres obowiązywania

1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży stosuje się w trakcie całego okresu udostępniania usług spółki ACCOR S.A. w Witrynie lub w Usługach mobilnych.

2. Spółka ACCOR S.A. zastrzega sobie prawo do czasowego lub stałego zamknięcia dostępu do swojej Witryny, Usług mobilnych lub internetowej platformy rezerwacji bez wcześniejszego uprzedzenia.

Góra strony

6. Rezerwacja

1. Klient wybiera usługi oferowane za pośrednictwem Witryny lub Usług mobilnych.

2. Klient potwierdza, że zapoznał się z charakterem, przeznaczeniem i sposobami rezerwacji usług dostępnych w Witrynie lub za pośrednictwem Usług mobilnych oraz że uzyskał niezbędne i/lub uzupełniające informacje, o które poprosił, aby dokonać rezerwacji w sposób w pełni świadomy.

3. Klient może za pośrednictwem Witryny zarezerwować indywidualnie i na własne potrzeby maksymalnie trzy (3) pokoje w ramach jednej rezerwacji, a za pomocą Usług mobilnych maksymalnie jeden (1) pokój. W przypadku rezerwacji dla grup biznesowych, spotkań, seminariów itp. należy przejść do zakładki Rozwiązania Accorhotels PRO na stronie www.accorhotels.com.

4. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za dokonany przez siebie wybór usług i zgodność tych usług ze swoimi potrzebami. Spółka Accor nie ponosi odpowiedzialności w tym względzie.

5. Rezerwację uznaje się za zaakceptowaną przez klienta w momencie zakończenia procesu rezerwacji.

Góra strony

7. Proces rezerwacji

1. Klient rezerwuje usługi korzystając z wirtualnego formularza rezerwacji dostępnego w Witrynie lub poprzez Usługi mobilne.

2. Rezerwację uznaje się za dokonaną od momentu otrzymania przez spółkę ACCOR S.A. formularza rezerwacji, wniosku rezerwacyjnego lub w momencie uiszczenia przedpłaty przez Internet za pomocą karty płatniczej.

3. Przed dokonaniem jakiejkolwiek rezerwacji klient zobowiązuje się do uzupełnienia informacji wymaganych w formularzu lub wniosku rezerwacyjnym.

4. Klient poświadcza prawdziwość i dokładność przekazanych informacji.

5. Proces rezerwacji składa się z następujących głównych etapów:

  1. Krok 1: wyszukanie hotelu i wybranie pokoju wraz z ceną.
  2. Krok 2: jeżeli dotyczy, wybranie jednej lub kilku usług dodatkowych (dotyczy wyłącznie Witryny).
  3. Krok 3: sprawdzenie szczegółów rezerwacji, całkowitej ceny i obowiązujących warunków sprzedaży oraz wprowadzenie wszelkich koniecznych zmian (pokoju, ceny, usług dodatkowych), wyłącznie w przypadku rezerwacji przez Internet.
  4. Krok 4: podanie danych klienta.
  5. Krok 5: wprowadzenie danych karty płatniczej w przypadku żądania gwarancji lub przedpłaty.
  6. Krok 6: zapoznanie się z warunkami sprzedaży i warunkami sprzedaży dla rezerwowanej ceny oraz zaakceptowanie ich przed potwierdzeniem rezerwacji.
  7. Krok 7: potwierdzenie rezerwacji przez klienta.

Góra strony

8. Potwierdzenie otrzymania rezerwacji

1. Za pośrednictwem Witryny lub Usług mobilnych klient otrzyma niezwłocznie wiadomość e-mail z potwierdzeniem przyjęcia rezerwacji.

2. W przypadku rezerwacji przez Internet wiadomość e-mail z potwierdzeniem przyjęcia rezerwacji zawiera podsumowanie oferty, zarezerwowane usługi, ceny, warunki sprzedaży przyjęte przez klienta i dotyczące wybranej ceny, datę dokonanej rezerwacji, informacje dotyczące obsługi po sprzedaży, a także adres sprzedawcy usługi hotelowej, na jaki klient może przesyłać reklamacje.

Góra strony

9. Obsługa klienta

Reklamacje dotyczące rezerwacji hotelu można składać w Centrum obsługi klienta, od poniedziałku do soboty, od godz. 8:00 do 22:00 (czasu francuskiego) pod następującymi numerami telefonu:

— tel. 09 69 39 44 00 / faks +33 (0)1 61 61 98 39 dla połączeń z Francji 
— tel. +33 (0)9 69 39 44 00 dla połączeń międzynarodowych
— adres e-mail dla rezerwacji dokonanych poprzez Witrynę: accor.customercare.fr@acc.accor-customercare.com
— adres e-mail dla rezerwacji za pośrednictwem Usług mobilnych: accormobile@accor-customercare.com

Adres pocztowy:

Service Clientèle Réservation
2 Rue de la Mare Neuve 
91021 Evry, FRANCE

Góra strony

10. Anulowanie lub zmiana przez klienta

1. Klientom przypomina się, że na mocy postanowień art. L. 121-21-8 12 francuskiego kodeksu konsumenta, nie mają oni prawa odstąpienia od umowy w trybie art. L. 121-21 francuskiego kodeksu konsumenta.

2. Warunki sprzedaży dla zarezerwowanej ceny określają zasady anulowania i zmiany rezerwacji.

3. Rezerwacje objęte przedpłatą nie mogą być modyfikowane ani anulowane. Kwoty przedpłaty przelane w charakterze zaliczki nie są zwracane. Odnoszą się do tego warunki sprzedaży dla zarezerwowanej ceny.

4. O ile dopuszczają to warunki sprzedaży dla zarezerwowanej ceny:

5. W przypadku przerwania pobytu zapłacona zostanie pełna uzgodniona cena. W przypadku rezerwacji z przedpłatą nie przysługuje żaden zwrot z tego tytułu.

6. Jeżeli wyraźnie nie uzgodniono inaczej, klient zobowiązany jest opuścić zajmowany pokój przed południem ostatniego dnia rezerwacji. W przeciwnym razie zostaną naliczone koszty kolejnego noclegu.

Góra strony

11. Pobyt w hotelu

1. Zgodnie z przepisami obowiązującymi w niektórych krajach, w momencie przybycia do hotelu klient może zostać poproszony o wypełnienie karty meldunkowej. W tym celu klient zostanie poproszony o przedłożenie dokumentu tożsamości w celu sprawdzenia, czy jest on zobowiązany wypełnić kartę meldunkową.

2. W wybranych hotelach dopuszcza się obecność niektórych zwierząt domowych pod warunkiem, że są one trzymane na smyczy lub w klatce w ogólnodostępnych miejscach hotelu (w celu sprawdzenia, czy dany hotel przyjmuje zwierzęta domowe, klient powinien zapoznać się z informacjami o hotelu dostępnymi w Witrynie lub za pośrednictwem Usług mobilnych). Ze względów higienicznych nie zezwala się na przebywanie zwierząt w salach restauracyjnych.

3. Klient zobowiązuje się do korzystania z pokoju hotelowego w sposób odpowiedzialny. W związku z tym każde postępowanie sprzeczne z przyjętymi normami zachowania i porządku publicznego doprowadzi do wyproszenia klienta z hotelu bez odszkodowania oraz bez zwrotu wpłaconej już kwoty. Jeżeli płatność nie została jeszcze uregulowane, klient będzie musiał zapłacić za okres pobytu w hotelu aż do jego opuszczenia.

4. W niektórych hotelach Grupy Accor obowiązują wewnętrzne regulaminy przeznaczone dla klientów. Klient akceptuje ten regulamin i zobowiązuje się do jego przestrzegania. Jeżeli klient naruszy którekolwiek z postanowień takiego regulaminu wewnętrznego, personel hotelu będzie zmuszony poprosić klienta o opuszczenie hotelu bez jakiegokolwiek odszkodowania lub zwrotu płatności już uregulowanej.

5. Niektóre hotele oferują dostęp do sieci WIFI (płatny lub bezpłatny), umożliwiający klientom połączenie z Internetem. Klient zobowiązuje się do niewykorzystywania zasobów informatycznych udostępnianych przez hotel w celu kopiowania, przedstawiania, udostępniania lub rozpowszechniania utworów i treści chronionych prawem autorskim lub prawami pokrewnymi, takich jak teksty, obrazy, zdjęcia, utwory muzyczne, utwory audiowizualne, oprogramowanie komputerowe i gry wideo, bez uzyskania zgody właściciela praw określonych w księgach I i II francuskiego kodeku własności intelektualnej, w przypadku, gdy taka zgoda jest wymagana. Klient, który nie przestrzega powyższych zobowiązań, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej z tytułu naruszenia praw autorskich (art. L. 335-3 francuskiego kodeksu własności intelektualnej), zagrożonego karą grzywny w wysokości 300 000 euro i trzech lat pozbawienia wolności. Ponadto, klient jest zobowiązany do przestrzegania polityki bezpieczeństwa dostawcy usługi internetowej w hotelu, w tym zasad korzystania z zabezpieczeń zastosowanych w celu zapobiegania nielegalnemu wykorzystaniu zasobów informatycznych, oraz do zaniechania wszelkich działań mogących wpłynąć na skuteczność tych zabezpieczeń.

Góra strony

12. Gwarancje

Klient korzysta z gwarancji umownej dotyczącej danej usługi.

Góra strony

13. Odpowiedzialność

1. Zdjęcia zamieszczone w Witrynie oraz w Usługach mobilnych nie stanowią elementów umowy. Mimo że dokładamy wszelkich starań, aby zdjęcia, rysunki i teksty wykorzystywane do zilustrowania hoteli dawały jak najdokładniejszy obraz oferowanego zakwaterowania, mogą występować pewne rozbieżności, w szczególności powstałe w wyniku zmian umeblowania lub ewentualnych remontów.

2. Spółka ACCOR S.A. nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie lub nienależyte dokonanie rezerwacji w przypadku działania siły wyższej, działania osób trzecich, działania klienta, w szczególności wskutek braku dostępu do Internetu, niemożności uzyskania dostępu do Witryny, włamania zewnętrznego, wirusów komputerowych lub braku autoryzacji przedpłaty przez bank posiadacza rachunku.

3. Hiperłącza mogą odsyłać do stron innych niż Witryna lub Usługi mobilne spółki ACCOR S.A. Spółka ACCOR S.A. nie bierze odpowiedzialności za treści znajdujące się na stronach podmiotów trzecich i usługi na nich oferowane.

4. Każda rezerwacja lub płatność, która jest nieprawidłowa, niemożliwa do wykonania, niepełna lub będąca wynikiem oszustwa z przyczyn leżących po stronie klienta, spowoduje anulowanie rezerwacji na koszt klienta, bez uszczerbku dla prawa wszczęcia postępowania cywilnego lub karnego przeciwko klientowi.

Góra strony

14. Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania usług hotelowych należy zgłaszać, pod rygorem ich nieuznania, spółce ACCOR S.A. na piśmie w ciągu ośmiu dni od daty opuszczenia hotelu, bezpośrednio do hotelu lub do Centrum obsługi klienta na adres wskazany powyżej.

2. Hotele marki Accor są zarządzane przez spółki prawnie odrębne od ACCOR S.A. i w związku z tym to one odpowiadają wyłącznie wobec klientów za ich ewentualne szkody. Wynika z tego, że również w przypadku sporu prawnego klient powinien zwracać się wyłącznie do spółki zarządzającej hotelem, w którym przebywał.

Góra strony

15. Ceny

1. Ceny dotyczące rezerwacji usług są wskazywane przed rezerwacją i w jej trakcie.

2. Prezentowane ceny są cenami za jeden pokój, dla wybranej liczby osób i wybranego okresu.

3. Ceny potwierdzone klientowi są cenami obejmującymi wszystkie podatki w walucie handlowej hotelu (która w niektórych przypadkach może różnić się od waluty miejscowej hotelu). Ceny te obowiązują wyłącznie w okresie podanym w Witrynie lub za pośrednictwem Usług mobilnych.

4. Jeżeli płatność na rzecz hotelu jest realizowana w walucie innej niż waluta potwierdzona w rezerwacji, klient ponosi koszty przewalutowania.

5. Każda rezerwacja, niezależnie od miejsca jej dokonania, jest płatna w lokalnej walucie hotelu, chyba że hotel wskaże inaczej.

6. O ile nie stwierdzono inaczej w Witrynie, usługi dodatkowe (śniadanie, śniadanie i obiadokolacja, pełne wyżywienie itp.) nie są wliczone w cenę. O ile nie stwierdzono inaczej za pośrednictwem Usług mobilnych, śniadanie nie jest wliczone w cenę.

7. Podatek pobytowy w wysokości określonej na stronie z cenami należy opłacić bezpośrednio w hotelu, z wyjątkiem przedpłaty, która może ten podatek już obejmować.

8. Ceny zawierają podatek VAT obowiązujący w dniu rezerwacji, a wszelkie zmiany obowiązującego podatku VAT będą automatycznie uwzględniane w cenach podanych w dniu rozliczenia.

9. Każda zmiana wysokości podatku lub nowe podatki nałożone przez kompetentne władze zostaną automatycznie uwzględnione w cenach podanych w dniu rozliczenia.

10. Cena w walucie obcej jest podana wyłącznie dla celów informacyjnych i nie jest wiążąca umownie. Gwarantowana jest wyłącznie waluta potwierdzona podczas dokonywania rezerwacji (jeżeli waluta ta różni się od tej stosowanej w hotelu, ewentualne koszty z tytułu przewalutowania obciążają klienta).

11. Jeżeli do ceny dołączona jest informacja, że płatność należy uregulować w dniu przyjazdu do hotelu lub w dniu jego opuszczenia, a waluta użyta przez klienta nie jest walutą hotelu, kwota, jaką hotel obciąża klienta, może różnić się od kwoty wskazanej podczas rezerwacji ze względu na ewentualne zmiany kursu walut, które nastąpiły między dniem dokonania rezerwacji a okresem pobytu w hotelu.

12. Całkowity koszt zamówienia zostanie określony przez ACCOR S.A. w potwierdzeniu rezerwacji klienta.

13. W zależności od miasta lub kraju ceny mogą ulec podwyższeniu wskutek obowiązujących tam różnych podatków. Klienci zobowiązują się do zapłacenia tych podatków bez wnoszenia sprzeciwu wobec spółki ACCOR S.A.

14. Niektóre oferty promocyjne dostępne w Internecie są sprzedawane wyłącznie przez Internet, to znaczy zdalnie i w żadnym przypadku w recepcji hotelu.

Góra strony

16. Płatność

1. Z wyjątkiem sytuacji, kiedy obowiązują specjalne warunki lub ceny, klienci podają dane banku w ramach gwarancji rezerwacji, a następnie, korzystając z karty kredytowej lub karty przedpłaconej (Visa, MasterCard, American Express, Diners Club itp.), akceptowanej w wybranym hotelu, wskazują bezpośrednio w miejscu przeznaczonym do tego celu (bezpieczne wprowadzanie danych za pomocą szyfrowania SSL) numer karty bez spacji, datę ważności karty oraz kod zabezpieczający do celów dokonania przedpłaty za pośrednictwem platformy usług Ogone/Ingenico Payment Services lub platform płatniczych Cybersource. W celu zapobieżenia oszustwa z wykorzystaniem karty kredytowej hotel może poprosić o okazanie dokumentu tożsamości.

2. Obciążenie z tytułu płatności następuje w hotelu w trakcie pobytu klienta, z wyjątkiem sytuacji zastosowania warunków lub cen specjalnych, kiedy płatność regulowana jest w czasie rezerwacji (przedpłata przez Internet przy niektórych cenach). Przedpłata stanowi zaliczkę. W przypadku ceny, której zapłata nie następuje przez Internet, hotel może poprosić klienta w dniu przyjazdu o zaliczkę lub upoważnienie do obciążenia jego karty kredytowej w celu zagwarantowania płatności kwot odpowiadających usługom dostarczanym przez hotel.

3. Członkowie programu lojalnościowego grupy Accor mogą użyć swoich punktów do rezerwacji przez Internet całości lub części pobytu, pod warunkiem że:
— uzyskali już 2000 punktów (wyciąg salda punktów jako dowód)
— w powyższym programie uczestniczy wybrany hotel jednej z następujących marek: Sofitel, Pullman, Grand Mercure, Novotel, Suite Novotel, Mercure, Adagio, ibis, ibis Styles i Thalassa Sea & Spa. Są pewne wyjątki (patrz hotele wyłączone)
— rezerwowana cena jest możliwa do wybrania pod warunkiem dostępności hotelu wybranego przez klienta. Jeśli na stronie przedstawiającej dostępne oferty pojawia się informacja: „cena bez możliwości zamiany na punkty”, do zapłaty nie można wykorzystać punktów.

Punkty Le Club Accorhotels wykorzystane w ten sposób zostaną odliczone od konta podczas rezerwacji. Wykorzystane punkty mogą zostać przywrócone na kartę w czasie trwania jej ważności tylko w przypadku, gdy rezerwacja dotyczy oferty możliwej do anulowania i modyfikowania, a anulowanie lub modyfikacja nastąpi przed terminem przybycia do hotelu.

Żadne punkty nie mogą zostać z powrotem uznane na koncie w przypadku ceny wymagającej przedpłaty, niepodlegającej anulowaniu, modyfikacji i/lub zwrotowi.

Tylko część rezerwacji opłacona za pomocą karty płatniczej stanowi podstawę przyznania punktów.

Wykorzystanie punktów nie może prowadzić do jakiejkolwiek rekompensaty pieniężnej w jakiejkolwiek formie, w tym do wydawania reszty.

Wszystkie pytania związane z wykorzystaniem punktów w celu dokonania rezerwacji pobytu w hotelu należy kierować na właściwym formularzu reklamacyjnym dostępnym w zakładce „Pomoc i usługi” w Witrynie lub za pośrednictwem Usług mobilnych.

Należy pamiętać, że użycie bonów, w szczególności wydanych w ramach programu lojalnościowego Grupy Accor ogranicza się wyłącznie do opłacania należności bezpośrednio w hotelu. Bony w żadnym wypadku nie mogą być wykorzystywane do dokonywania przedpłaty, w całości lub części, za pobyt w hotelu lub jako gwarancja rezerwacji.

4. Jeżeli klient nie pojawi się w hotelu (rezerwacja nie została anulowana, a klient nie przybył do hotelu), a rezerwacja została zagwarantowana za pomocą karty płatniczej, hotel pobierze w ramach rekompensaty ryczałtową kwotę równą kwocie za pierwszą dobę z karty płatniczej klienta podanej w celu zagwarantowania rezerwacji. Wszystkie pozostałe zarezerwowane noclegi zostaną anulowane bez opłat, chyba że warunki sprzedaży dla zarezerwowanej ceny stanowią inaczej.

5. Spółka ACCOR S.A. wybrała Ogone/Ingenico Payment Services (dostawcę usług płatniczych) i Cybersource w celu zabezpieczenia płatności internetowych dokonywanych kartą płatniczą. Dostawca usług płatniczych Ogone/Ingenico Payment Services i Cybersource dokonuje weryfikacji ważności karty płatniczej klienta. Odrzucenie karty płatniczej może nastąpić z wielu przyczyn: karta skradziona lub zablokowana, przekroczony limit na karcie, błąd przy wprowadzaniu danych karty itp. W przypadku wystąpienia problemów, klient powinien skontaktować się zarówno ze swoim bankiem jak i z hotelem celem potwierdzenia rezerwacji oraz formy płatności.

6. Jeżeli klient rezerwuje kilka pokoi, a przedpłata wymagana jest przykładowo tylko dla jednego z nich, za pomocą karty płatniczej można w platformie Ogone/Ingenico Payment Services lub platformach płatniczych Cybersource uiścić płatność z góry za ten pokój, przy czym ta sama karta posłuży jako gwarancja rezerwacji pozostałych pokoi. Niniejszy punkt nie ma zastosowania do Usług mobilnych.

7. W momencie dokonywania przedpłaty kwota obciążenia z tytułu rezerwacji obejmuje: cenę noclegu, podatki związane z noclegiem, ceny wyżywienia (jeżeli wybrano śniadania), podatki związane z posiłkami oraz wszystkie dodatkowe usługi wybrane przez klienta (wymienione w punkcie 15.6).

8. W przypadku oferty wymagającej dokonania przedpłaty przez Internet, kwota płacona z wyprzedzeniem, stanowiąca zaliczkę, jest pobierana w momencie rezerwacji.

9. Niektóre hotele mogą wystawiać faktury / rachunki w formie elektronicznej. Uwierzytelniony oryginał dokumentu jest dostępny pod adresem internetowym podanym przez hotel.

Góra strony

17. Ochrona prywatności

1. Na każdym formularzu służącym do pozyskiwania danych osobowych klient jest informowany, za pomocą gwiazdki, o obowiązkowym lub dobrowolnym charakterze odpowiedzi.

2. Jeżeli informacje określane jako obowiązkowe nie zostaną podane, spółka ACCOR S.A. może nie być w stanie zarejestrować rezerwacji, zarządzać uczestnictwem klienta w programie lojalnościowym oraz zarządzać jego reklamacjami.

3. Przetwarzane informacje są przeznaczone dla spółki ACCOR S.A., jej jednostek, partnerów handlowych, dostawców usług (w szczególności świadczących usługi płatności internetowych) i hoteli.

4. Podmioty będące dostawcami usług oraz hotele mogą mieć swoje siedziby poza Unią Europejską.

5. W ramach czynności poprzedzających umowę, mających na celu dokonanie rezerwacji lub wykonanie umowy rezerwacji hotelu, każdy z nich, w zakresie, w jakim go to dotyczy, może stać się odbiorcą danych dotyczących tożsamości, danych dotyczących życia prywatnego i zawodowego, informacji o charakterze ekonomicznym i finansowych służących do dokonania rezerwacji hotelowej, zarządzania programem lojalnościowym i obsługą reklamacji.

6. Spółka ACCOR S.A. uzyskała od CNIL (Krajowa Komisja ds. Informatyki i Swobód Obywatelskich)-Decyzja DF-2014-345 z 4 czerwca 2014 r. — zgodę na_przekazywanie wyżej wymienionych danych do wszystkich krajów, w których znajdują się oddziały, świadczeniodawcy oraz hotele współpracujące z ACCOR S.A. na zasadzie franczyzy, w celach zarządzania relacjami z klientem, rezerwacjami i preferencjami klienta oraz zarządzania marketingiem i promocją.

7. Klient upoważnia spółkę ACCOR S.A. do przekazywania jego danych osobowych osobom trzecim, pod warunkiem że takie udostępnienie danych wiąże się z realizacją ciążących na niej obowiązków wynikających z niniejszych ogólnych warunków oraz jest zgodny z Kartą Ochrony Danych Osobowych Klientów.

8. W celu realizacji umowy rezerwacji hotelu w trakcje płatności przez Internet dostawca usług płatności (Ogone/Ingenico Payment Services lub Cybersource) musi przekazać dane banku klienta bankowi hotelu. Klienci są informowani o fakcie, że może mieć miejsce zagraniczny transfer danych do kraju, w którym nie ma odpowiedniej ochrony danych osobowych w rozumieniu francuskiej ustawy o ochronie danych osobowych. Klienci wyrażają zgodę na transfer danych, który jest konieczny do zrealizowania rezerwacji. Jako profesjonalny dostawca usług spółka Ogone/Ingenico Payment Services i Cybersource zobowiązała się względem spółki ACCOR S.A. do podjęcia wszelkich możliwych środków zabezpieczających, aby zapewnić poszanowanie poufności danych w ramach wyżej wspomnianych transferów.

9. Klient ma prawo sprzeciwić się, bez żadnych dodatkowych opłat, wykorzystaniu jego danych osobowych do celów marketingowych, a zwłaszcza reklamy. Klient dysponuje również prawem odmowy podania danych z uzasadnionej przyczyny, prawem zadawania pytań, dostępu i zmiany danych go dotyczących, pisząc na adres data.privacy@accor.com. ACCOR S.A. może również wysyłać pocztą elektroniczną do swoich klientów "newsletter" (list informacyjny), oferty promocyjne, ankiety zadowolenia po pobycie w hotelu, udostępniając klientowi link rezygnacji znajdujący się na końcu każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w celach marketingowych.

10. Niektóre hotele Accor przetwarzają dane osobowe w celach prewencyjnych oraz w celu zabezpieczenia majątku i osób, a także do celów związanych z zapobieganiem powstawaniu nieuregulowanych należności. W tym zakresie hotel może podjąć decyzję o przypisaniu do kategorii klientów "nieobsługiwanych" każdego klienta, którego zachowanie jest niewłaściwe i zawiera się w następujących kategoriach: agresja i nieuprzejmość, nieprzestrzeganie umowy z hotelem, nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa, kradzieże, wyrządzenie szkód i wandalizm oraz przypadki dotyczące nieuregulowania płatności. Te dane są obowiązkowe. Status klienta "nieobsługiwanego" może prowadzić do odmowy klientowi dokonania rezerwacji, gdy klient zgłosi się ponownie do tego samego hotelu – w zależności od przyczyny - przez okres 122 lub 450 dni (w przypadkach przemocy względem personelu i/lub klientów, bójki na terenie hotelu, zniewagi, gróźb lub zachowania zagrażającego personelowi i/lub klientom, zachowania hałaśliwego przeszkadzającego innym klientom, uszkodzenia sprzętu zapewniającego bezpieczeństwo i/lub ochronę, nadużywania uruchamiania urządzeń bezpieczeństwa lub inne działanie zagrażające bezpieczeństwu personelu i/lub klientów). Dane dotyczące tożsamości klienta oraz statusu klienta nieobsługiwanego są przeznaczone dla upoważnionych pracowników hotelu odpowiedzialnych za dokonanie wpisu, jak i dla spółki ACCOR S.A. i dostawców usług rezerwacji hotelowych, którzy mogą posiadać siedzibę poza Unią Europejską, w Maroku - państwie niezapewniającym odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych i w Stanach Zjednoczonych. Przekazywanie danych do Maroka jest regulowane klauzulami umownymi w ramach umów podpisywanych przez stronę odpowiedzialną i podwykonawcę, określonymi przez Komisję Europejską. Przekazywanie danych do Stanów Zjednoczonych odbywa się do podmiotów, które przystąpiły do programu Safe Harbor.

11. Z zasadami ochrony danych osobowych można zapoznać się w „Karcie Ochrony Danych Osobowych Klientów”.

Góra strony

18. Dowód zawarcia umowy

1. Podanie wymaganych danych bankowych jak również akceptacja niniejszych ogólnych warunków i formularza lub wniosku rezerwacyjnego stanowią złożenie podpisu w formie elektronicznej, który jest równoważny z podpisem własnoręcznym.

2. Rejestry komputerowe znajdujące się w systemach informatycznych spółki ACCOR S.A. będą przechowywane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i uznawane za dowody komunikacji, zamówień i płatności pomiędzy stronami.

3. Klient jest informowany, że jego adres IP jest rejestrowany w trakcie dokonywania rezerwacji.

Góra strony

19. Przekwaterowanie

W sytuacji wyjątkowej, w przypadku braku możliwości przyjęcia klienta do wybranego przez niego hotelu lub z powodu wystąpienia siły wyższej hotel zastrzega sobie możliwość zakwaterowania klienta, w całym okresie jego pobytu lub jego części, w innym hotelu tej samej klasy, oferującym usługi o takim samym charakterze i pod warunkiem uprzedniej zgody klienta. Ewentualna różnica w cenie pokoju, koszty transportu pomiędzy dwoma hotelami i koszty połączenia telefonicznego ponosi wybrany hotel.

Góra strony

20. Siła wyższa

1. Siła wyższa oznacza każde zdarzenie zewnętrzne dla stron, nieprzewidywalne i nie do pokonania, które uniemożliwia klientowi lub hotelowi wykonania wszystkich albo części zobowiązań przewidzianych w umowie. Za działanie siły wyższej lub zdarzenie losowe uważa się zdarzenia zwyczajowo określone jako takie w orzecznictwie sądów i trybunałów francuskich. 2. Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności wobec drugiej strony w przypadku niewykonania swoich zobowiązań wynikającego z działania siły wyższej. Strony wyraźnie uzgadniają, że działanie siły wyższej zawiesza obowiązek wykonania wzajemnych zobowiązań stron i każda ze stron ponosi koszty, które z tego wynikają.

Góra strony

21. Rozwiązywanie sporów

1. Klient jest informowany przez spółkę ACCOR S.A., że w razie sporu dotyczącego niniejszych ogólnych warunków może odwołać się do tradycyjnego postępowania mediacyjnego lub dowolnej alternatywnej metody rozstrzygnięcia sporu.

Góra strony

22. Prawo właściwe

Niniejsze ogólne warunki sprzedaży podlegają przepisom prawa francuskiego, nie ograniczając zastosowania bezwzględnie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony konsumenta według prawa kraju jego zamieszkania.

Góra strony

23. Całość umowy

1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży, warunki sprzedaży dla zarezerwowanej ceny, a także formularz lub wniosek rezerwacyjny stanowią integralną całość zobowiązań stron.

2. Żaden ogólny ani szczególny warunek, przekazany przez klienta, nie może zostać włączony do niniejszych ogólnych warunków.

3. Dokumenty stanowiące o zobowiązaniach umownych stron to w kolejności ich ważności: formularz lub wniosek rezerwacyjny (obejmujący konkretne warunki dla zarezerwowanej ceny) oraz niniejsze ogólne warunki.

4. W przypadku rozbieżności pomiędzy formularzem rezerwacji a ogólnymi warunkami, pierwszeństwo mają postanowienia zawarte w formularzu rezerwacji.

Góra strony

24. Opracowywanie i modyfikacja ogólnych warunków sprzedaży przez Internet

W dowolnym momencie spółka ACCOR S.A. może zmodyfikować lub uzupełnić niniejsze ogólne warunki sprzedaży przez Internet. W takim przypadku spółka ACCOR S.A. opublikuje w Internecie nową wersję ogólnych warunków sprzedaży przez Internet i będą one automatycznie obowiązywać wszystkich jej klientów.

Klient powinien również zapoznać się z dodatkowymi warunkami sprzedaży związanymi z daną ceną, rodzajem pokoju lub rodzajem usługi, zawartymi w cenniku.

Do góry strony

Warunki sprzedaży pakietów Talasoterapia

Drukuj tę stronę